METECNO VIETNAM

METECNO VIETNAM

METECNO VIETNAM

METECNO VIETNAM

METECNO VIETNAM
METECNO VIETNAM

MONOROOF

Self supporting Polyurethane insulation material for pitched roof with a minimum slope of 7%
(Tôn lợp mái, lõi PU cách nhiệt, bề mặt 01 lớp thép,01 lớp nhôm hoặc lớp PVC ñộ dốc tối thiểu 7%)

backtop