CKL

CKL

CKL

CKL

CKL
CKL

CKL

Chi tiết thông tin dự án

Chủ đầu tư:   Công ty TNHH CKL (Việt Nam)
Sản phẩm:   MONOWALL®
Công năng:   Phòng sạch
Thời gian cấp hàng:  
2015
Diện tích:   3000m²

Dự án khác

backtop